ผลการเรียนตลอดหลักสูตรและรายเทอมทุกระดับชั้น(server1)


ประกาศผลการเรียน1/2563(server2)

ดาวน์โหลดโปรแกรมงานทะเบียน

ติดต่อเจ้าหน้าที่


หากนักเรียนโหลด ปพ.1 ไม่ได้ให้ออกแล้วเข้าใหม่

สาเหตุนักเรียนที่เข้าดูผลการเรียนไม่ได้

1.วันเดือนปีเกิดผิด การดูผลการเรียนใช้ รหัสนักเรียน 5 หลัก และวันเดือนปีเกิด

2.ไม่มาแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน